SLATKE PALAČINKE

DŽEM

CENA: 70 RSD

KREM

CENA: 70 RSD

KREM, PLAZMA

CENA: 70 RSD

KREM, ORASI

CENA: 80 RSD

KREM, PLAZMA, VIŠNJA

CENA: 100 RSD

KREM, PLAZMA, BANANA

CENA: 100 RSD

MED, ORASI

CENA: 100 RSD

NUTELA

CENA: 90 RSD

NUTELA, PLAZMA

CENA: 100 RSD

NUTELA, PLAZMA, VIŠNJA

CENA: 120 RSD

NUTELA, PLAZMA, BANANA

CENA: 120 RSD

SLATKE PALAČINKE

DŽEM

CENA: 70 RSD

KREM

CENA: 70 RSD

KREM, PLAZMA

CENA: 70 RSD

KREM, ORASI

CENA: 80 RSD

KREM, PLAZMA, VIŠNJA

CENA: 100 RSD

KREM, PLAZMA, BANANA

CENA: 100 RSD

MED, ORASI

CENA: 100 RSD

NUTELA

CENA: 90 RSD

NUTELA, PLAZMA

CENA: 100 RSD

NUTELA, PLAZMA, VIŠNJA

CENA: 120 RSD

NUTELA, PLAZMA, BANANA

CENA: 120 RSD

Close Menu